top of page

Certifikace a kvalita osiv

Uznávání osiva

Osiva druhů polních plodin, které jsou vedeny ve Státní odrůdové knize (úřední seznam odrůd rostlin, které jsou v ČR zaregistrovány pro uznávání a uvádění do oběhu) nebo v evropském Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, uvádíme na trh v souladu se Zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin v kvalitě odpovídající vyhlášce č. 129/2012 Sb. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Dodávka těchto osiv je doprovázena uznávacím listem vydaným ÚKZÚZ nebo pověřenou laboratoří a každé balení osiva je označeno jedinečnou úřední návěskou.

Osivo druhů plodin, které nejsou uvedeny ve Státní odrůdové knize – pohanka, pšenice dvouzrnka – nelze uznávat podle zákona 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu, nelze na ně vystavit uznávací list ani je označit úředními návěskami. Nicméně osivo má kvalitu danou vyhláškou š. 129/2012 Sb., je rozborováno v pověřené laboratoři a je na něj vystaven tzv. Posudek vzorku. Osivo je označeno firemními etiketami.

Certifikace bio

Všechna osiva určená pro běžné pěstování dodáváme jako produkt ekologického zemědělství nebo produkt přechodného období v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a Nařízení rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Na osiva z přechodného období není potřeba žádat o výjimku jako na použití konvenčního osiva.

Kontrolním orgánem je KEZ, o.p.s.. Certifikáty dostupné zde:

Osiva travních směsí

 

Osiva travních směsí prodáváme jako směsi s podílem bio osiv. Bohužel, dosud se nám nepodařilo získat dostatek pěstitelů, abychom mohli všechny komponenty směsí zajistit v biokvalitě. Pokud směs obsahuje do 30 % hmotnostního podílu konvenčních travních a jetelotravních osiv, je vedena jako ekologická a není potřeba žádat o výjimku. V případě, že směs obsahuje více jak 30 % hmotnostního podílu komponentů konvenčního původu, je třeba požádat ÚKZÚZ o udělení výjimky na použití konvenčních osiv. Do žádosti musíte uvést registrační číslo a název směsi nebo požadovat výjimky na všechny jednotlivé komponenty směsi.

Zdravotní stav a množení osiva

V konvenčním zemědělství je běžné, že dodavatelé u osiv nesledují zdravotní stav a osiva firma namoří. My u všech partií osiv polních druhů, u nichž to požaduje vyhláška, děláme rozbory na posouzení zdravotního stavu osiva. Pokud je zdravotní stav v limitech daných vyhláškou, uvádíme osivo přímo do oběhu. Pokud zdravotní stav nevyhovuje, osivo moříme přípravkem Polydresserem, který je v EZ povolen. Toto moření zvyšuje cenu osiva o cca 3 200 kč/t a tuto úpravu osiva provádíme až na základě konkrétní objednávky zákazníka.

bottom of page